Adalet Hukuk Bürosu

Uzmanlık Alanlarımız

Ceza Hukuku, İdare Hukuku, İnsan Hakları hukuku, Tazminat, Aile Hukuku, İcra Hukuku, Sigorta Hukuku, İş Hukuku alanındaki uzmanlığı ile dava takibi, duruşmalara katılma faaliyetlerinin yanı sıra, ayrıca Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurularını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvurularını, Birleşmiş Milletler Komiteleri Başvurularını bizzat kendisi takip etmektedir.

Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suçun unsurları, şartları ve yaptırımlarını düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

İNSAN HAKLARI HUKUKU

AİHM içtihatlarını yakından takip etmekte ve bu alanda dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan özel hukuk dalıdır.

Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

TAZMİNAT HUKUKU

Meydana gelen haksız fiil ya da herhangi başka bir sebepten dolayı oluşan tazminatları inceleyen hukuktur.

Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

İCRA HUKUKU

İcra hukuku, özel hukuktan doğan ve rızayla ödenmeyen borçların devlet gücüyle yerine getirilmesi hukukudur.

Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

SİGORTA HUKUKU

Sigorta yapılan tarafların birbiriyle ilişkileriyle, sigortayla uğraşan kurumların uyması gereken bir hukuk dalıdır.

Çalışma Yüzeyi 1 kopya 2

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen karma nitelikte bir hukuk dalıdır.